Poctivá tržnica

Prihláška pre predajcov na farmárske trhy

Pravidlá pre predajcov


VITAJTE NA POCTIVEJ TRŽNICI!

Našim cieľom je vytvoriť priestor pre miestnych farmárov, nezávislých pestovateľov, výrobcov slovenských produktov. Miesto, kam prídete so záujmom o domáce, gazdovské, tradičné výrobky predávané z dvora. Sme presvedčení, že predaj z dvora a priamy kontakt s výrobcom – farmárom je základom trvalo udržateľného poľnohospodárstva nielen na Slovensku.

Vynaložíme snahu, aby ste našli miesto plné skvelej chuti, vôní a farieb čerstvých potravín. Miesto, kde budete mať možnosť sa porozprávať, poradiť a ochutnať výrobky jednotlivých farmárov.


DESATORO PRE PREDAJ Z DVORA

 • som prvovýrobca
 • vyrábam z vlastných surovín
 • vyrábam podľa vlastných receptúr
 • vyrábam prevažne ručne svoje výrobky
 • predávam priamo konečnému spotrebiteľovi
 • spĺňam minimálne hygienické požiadavky
 • dodržiavam podmienky správnej praxe
 • všetky fázy výroby sú uskutočňované na Slovensku

Tešíme sa na Vašu návštevu ...PRAVIDLÁ PREDAJA NA TRŽNICI

POCTIVÁ TRŽNICA – OC SOLIVARIA

Milí výrobcovia, pestovatelia – farmári,

touto formou Vám predstavujeme pravidlá predaja na Poctivej tržnici pri OC Solivaria na Solivarskej ulici č. 14839/1C, 080 01 Prešov, práva a povinnosti správcu trhoviska, druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, tiež práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré predávajú výrobky a poskytujú služby na tomto trhovisku.

Poctivá tržnica?

Naším cieľom je dať priestor lokálnym farmárom, ktorí zásadne pestujú a vyrábajú svoje výrobky a produkciu na Slovensku. Veríme, že spolu s Vami dokážeme priaznivo zaujať širokú verejnosť a pestrou ponukou Vašej produkcie uspokojíme mnoho zákazníkov.

ORGANIZÁTOR

PANORÁMA MEDIA PREŠOV družstvo
Sídlo: Železničiarska 16/3815, 080 01 Prešov
IČO: 44 315 261
IČ DPH: SK 2022 658 473
Bankové spojenie: UniCredit Bank č.ú.: SK50 1111 0000 0010 3703 3003

PRIHLÁŠKA

Ponúkame Vám predajné miesto so stánkami, kde môžete získať svoju stálu klientelu, dobré tržby aj reklamu. Pokiaľ máte záujem stať sa predajcom na Poctivej tržnici, vyplňte prosím prihlášku na stránke www.solivaria.com. O tom, že bola Vaša účasť schválená Vás upovedomíme telefonicky alebo mailom, pričom si upresníme všetky potrebné náležitosti. Chceme zabezpečiť, aby trhy boli atraktívne a spĺňali najvyššiu úroveň predaja ako pre kupujúcich, tak aj pre Vás.

Skôr ako nám ponúknete svoje komodity na predaj, pozrite si prosím informácie a pravidlá. V prihláške nám prosím predstavte seba, Vašu firmu, Váš sortiment, všetko dôležité, čo by sme mali vedieť.

PREDAJNÁ DOBA

Poctivá tržnica sa koná každú sobotu od 1.6. – 31.10. Predajná doba pre návštevníkov trhu je od 7:00 do 13:00 hodiny. Príchod na trhy a vykladanie tovaru je možné už 1,5 hodiny pred začatím, najneskôr je však príchod na trhy o 07:00 hodine. Prosíme predajcov, aby dodržiavali predajný čas, t.j. o 07:00 mali pripravené, aranžované produkty pre predaj a taktiež si zabezpečili pre návštevníkov dostatok produktov počas celej doby predaja.

PREDAJNÉ STÁNKY

Predajcom poskytneme pre predaj predajný stánok/miesto. Jednotlivé stánky ako organizátor Poctivej tržnice pred ich začatím rozložíme a po ich skončení zložíme a uskladníme. Na trhu Vám poskytneme miesta aj pre predajné chladiarenské vozidlá, prívesy, a pod. Celkové rozmiestenie predajcov na trhu je dané a určené našimi pracovníkmi priamo na mieste.

VODA, ELEKTRIKA, WC

Toalety pre predajcov sa nachádzajú v blízkosti obchodného centra Solivaria s umývadlom a s tečúcou vodou. Elektrika bude rozvedená na trhu káblom do blízkosti stánkov - je nutné si priniesť vlastné predlžovacie káble, aby ste si mohli pripojiť Váš stánok.

PORIADOK, ČISTOTA, ODPAD

 • Predajca je povinný predajné miesto a predajný stánok udržiavať v čistote, dobrom technickom stave.
 • Na vzniknutý odpad si musí predajca zabezpečiť vlastné nádoby na to určené a zabezpečiť si vývoz vzniknutého odpadu
 • Pri predaji na trhoch sú predajcovia povinní:
  a. zabezpečovať trvalý poriadok, udržiavať čistotu stánkov, predajných miest i miest pre vykladanie tovaru a dočasných skladových priestorov,
  b. priebežne odstraňovať odpadky, obaly, kartóny z tovarov zabezpečiť si dostatok vriec, nádob na odpad
  c. predajné pulty, ktoré sú k dispozícii predajcom sú vybavené stolom s pevnou doskou, ktorú treba udržiavať v čistote počas predaja aj po jeho skončení.

PARKOVANIE VOZIDIEL

Parkovanie vozidiel je zabezpečené pre predajcov na vyhradenom parkovisku pre návštevníkov OC Solivaria.

PLATBA

Úhrada poplatku 5.- eur /deň za 1 predajný stánok/miesto uhradíte priamo na mieste do pokladne spoločnosti Panoráma Media Prešov,a stanovený poplatok zahŕňa:

 • cenu za miesto/predajný stánok s pultom,
 • montáž a demontáž, základné označenie stánku, predávaného sortimentu, ako si zadáte v prihláške
 • elektriku
 • uverejnenie Vašej firmy, produktu na našich stránkach - po Vašom schválení

ČO SO SEBOU NA TRHY (PRE FIRMY A PODNIKATEĽOV):

 • fotokópie živnostenského listu alebo výpisu živnostenského registra, osvedčenie poľnohospodárskeho podnikateľa alebo iné dokumenty, ktoré je nutné mať k dispozícii
 • identifikačné údaje potrebné na označenie predajného miesta podľa všeobecne platných predpisov – tieto údaje je takisto potrebné zaslať formou prihlášky cez našu stránku www.solivaria.com v sekcii Poctivá tržnica
 • označenia a cenovky predávaných produktov
 • náležitosti na zabezpečenie čistoty a estetiky predajného miesta
 • elektrický predlžovací kábel

INFORMÁCIE A POVINNOSTI PRE PREDAJCOV:

Samotné zaslanie prihlášky nie je potvrdením účasti na Poctivej tržnici. Potvrdenie účasti Vám bude zaslané mailom.

Predajca nie je oprávnený predávať iné tovary či poskytovať iné služby, ako uviedol v prihláške.

Predajca je povinný uhradiť účastnícky poplatok za účasť na Poctivej tržnici (predajný stánok alebo predajné miesto).

Vykladanie tovaru pre predajcov je od 05:30 hodiny, mimo tento čas je to možné len po predchádzajúcej dohode s organizátorom. Stanovený predajný čas musí byť dodržaný, preto prosíme predajcov, aby sa dostavili na trhy najneskôr o hodinu pred začatím predaja. Dôležité je tiež zabezpečiť si dostatok tovaru pre predaj počas celej doby trvania trhu –v záujme získania a udržania si kupujúcich, ako aj dosiahnutiu ich spokojnosti a celkovej kvality trhov.

DOKLADY POTREBNÉ PRE PREDAJ NA POCTIVEJ TRŽNICE

Predajca je povinný mať pri sebe po celú dobu predaja na trhovom mieste a na požiadanie predložiť správcovi trhoviska, resp. príslušným kontrolným orgánom (ak patrí do kategórie predajcov, pre ktorú sa tieto dokumenty vyžadujú):

 • doklad o oprávnení na podnikanie, resp. vykonávanie činností, ktoré nie sú podnikaním, povolenie na predaj na trhovom mieste a preukaz totožnosti (aktuálny výpis zo živnostenského registra, resp. obchodného registra, príslušného úradu - slobodné povolania, osvedčenie samostatne hospodáriaceho roľníka ...)
 • zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb
 • v prípade poľnohospodárov (záhradkárov) potvrdenie príslušného miestneho, mestského alebo obecného úradu
 • o vlastníctve pôdy resp. záhrady alebo Potvrdením o registrácii na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
 • knihu elektronickej registračnej pokladnice

* Výrobu, manipuláciu a uvádzanie do obehu potravín a pokrmov, môže vykonávať len osoba odborne a zdravotne spôsobilá.

POVINNOSTI PREDAJCU

 • Predajné miesto musí byť na vhodnom a viditeľnom miestne označené menom, priezviskom, prípadne obchodnou firmou
 • Pri práci s potravinami používať ochranné odevy, používať rukavice pri manipulácii s nimi, prekrytie nebalených potravín (ochranu pred vonkajšími vplyvmi)
 • Zabezpečiť oddelené skladovanie a vystavovanie vzájomne nezlučiteľných potravín,
 • Označenia výrobkov v slovenskom jazyku ako aj popis a cenník/cenovky
 • Pri potravinách vyžadujúcich chladenie je predajca povinný uskladňovať tieto v požadovaných teplotných podmienkach, používať vhodné zariadenie tak, aby sa zabránilo poškodeniu, znehodnoteniu tovaru
 • Dodržiavať zásady osobnej čistoty, čistotu odevu ako aj predajného miesta.
 • Zvlášť upozorňujeme predajcov na pravidlá výkonu predaja, hygienu skladovania a vykladania tovaru a zákaz fajčenia v predajných priestoroch.
 • Priebežne odstraňovať odpad do nádob, ktoré sú na ten účel určené. Doporučujeme predajcom, aby si zabezpečili pre vlastné účely kôš na odpadky, pokiaľ tieto vznikajú pri predaji.
 • Predajca je povinný si priniesť vlastné elektrické káble na pripojenie do siete (certifikovanú predlžovačku min. 15 m)
 • Predajca je sám zodpovedný za vlastnú registračnú pokladňu (na ambulantný predaj) podľa aktuálnej vyhlášky a za povolenie na predaj. Príslušné dokumenty musí mať počas trhov pri sebe
 • Po skončení trhu je predajca zodpovedný za odovzdanie neporušeného stánku, za upratanie priestoru v bezprostrednom okolí miesta a odstránenie odpadkov.

Predajca je povinný rešpektovať trhový poriadok pre Poctivú tržnicu, ako aj všetky právne predpisy, ktoré sa naňho vzťahujú v súvislosti s predajom.

Predajca udeľuje organizátorovi súhlas na zhotovovanie obrazových, zvukových záznamov predajcu, jeho služieb a tovaru.

Predajca udeľuje súhlas na použitie týchto záznamov na medializáciu a propagáciu Poctivej tržnice organizátorom.

Predajca tiež udeľuje súhlas na spracovanie jeho údajov pre účely organizácie Poctivej tržnice.

Predávajúci je povinný strpieť prípadnú kontrolu orgánom verejnej správy.

POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

 • Oznámenie Mestu Prešov na predaj výrobkov na trhových miestach
 • predajné miesto/predajný stánok jednotného vzhľadu s pultom/stolom pre predaj Vašich výrobkov – rozloženie, zloženie a uskladnenie
 • v blízkosti trhov je zabezpečený zdroj pitnej vody a prístup k toaletám
 • taktiež sú k dispozícii pracovníci, ktorí zabezpečia montáž, demontáž a uskladnenie stánkov.

Za dodržiavanie všetkých predpisov pre predaj potravín ručí samotný predajca sám a dodržiava všetky potrebné a platné predpisy a nariadenia ako: Dodržiavanie nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v platnom znení a Potravinový kódex Slovenskej republiky a v prípade hotových pokrmov i zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

KONTAKTNÉ OSOBY:

Silvia Kulíkovasilviakulikova26@gmail.com - +421 903 655 344

Taktiež týmto vyjadrujem súhlas so spracúvaním osobných údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov), moje osobné údaje tu poskytnuté za účelom vytvorenia zoznamu predajcov v súvislosti s usporiadaním trhu, a to až do písomného odvolania. Taktiež potvrdzujem, že som zoznámený so všeobecnými podmienkami, podmienkami účasti, ktoré sú súčasťou tejto prihlášky a súhlasím s nimi. Predajca svojím schválením potvrdzuje zároveň svoj súhlas so všetkými podmienkami účasti, uvedenými v trhovom poriadku.


Dnes otvorené

od 6:00 do 20:00

Kompletné otváracie hodiny

kaviareň Patisserie Marcelle

otvorené od 7:00 do 20:00