Štedré vianoce v Solivarii

Mini vianočné trhy a Otváracie hodinySúťaž „Nakúp za 10 EUR a vyhraj 100x viac“

4. výherca3. výherca2. výherca1. výherca19.11.2018 - 15.12.20181. Usporiadateľom a organizátorom súťaže je:

Prešov Park, s. r. o.
so sídlom Jarková 42, 080 01 Prešov
IČO: 36 765 635
zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č: 35383/P
(ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť Prešov Park“).


2. Termín konania súťaže

Súťaž bude trvať v termíne od 19.11.2018 do 15.12.2018
Žrebovanie o týždenné výhry sa uskutoční: 23.11.2018, 30.11.2018, 7.12.2018, 14.12.2018.


3. Okamžité výhry

 • 5 ks vianočný stromček podľa vlastného výberu a 5 ks 20 EUR poukážka na nákup v spoločnosti Mountfield
 • Zľava 10% na nákup v predajni Kärcher akéhokoľvek tovaru
 • Zľava 20% na záhradný sortiment. Presné druhy záhradného sortimentu určí predajňa Kärcher Center Prešov. Zľava sa uplatňuje na záhradný sortiment do vypredania zásob.
 • Zľava 20% na konzum v Marcelle Patisserie
 • Poukážka 10 EUR od spoločnosti Pepco Slovakia s. r. o.
 • Zľava 20% a 10% v predajni Knihy za groš
 • Poukážka 10 EUR od spoločnosti KIK
 • Darček od predajne Tedi Betriebs s. r. o. v hodnote 30 EUR
 • Zľava 15% na nákup v predajni ŠEVT
 • Zľava 20% na nákup v predajni Orion
 • Darček od Planeo Elektro
 • Zľava 30% na nákup topánok a kabeliek do predajne CCC
 • Zľava 25% na nákup produktov Lekáreň plus
 • Zľava 30% na vankúše v predajni PreSpánok
 • Zľava 10% na nákup v predajni Kvety Victor

V týždennom zlosovaní žrebujeme o výhru 1000,- EUR. Rozdáme 4 x 1000,- EUR.


4. Účasť v súťaži:

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže.

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá v čase konania súťaže urobí v zúčastnených predajniach OC Solivaria nákup v hodnote 10 EUR (vrátane DPH), obdrží pri pokladni žreb. Zotretím stieracieho poľa na žrebe sa môže súťažiaci okamžite stať výhercom jednej z okamžitých výhier uvedených v bode 3 týchto pravidiel súťaže.

Po zotretí stieracieho poľa súťažiaci nájde buď jednu z okamžitých výhier alebo nápis „NEVYHRÁVA“. Napriek tomu všetky aj nevýherné žreby sú zlosovateľné. Žreby majú perforovanú časť, ktorou sa môže zákazník zapojiť do súťaže o týždennú výhru 1000 EUR (4x 1000 EUR) tým, že tento ústrižok vypíše zadaním svojho mena a telefónneho čísla a hodí do pripravenej urny, tým sa dostane do zlosovania.

Vyplnením povinných polí na ústrižku dáva súťažiaci súhlas s pravidlami tejto súťaže. (ďalej len „registrácia“). Platnou registráciou v súťaži sa rozumie vyplnenie všetkých povinných políčok na ústrižku. Spoločnosť Prešov Park si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov na ústrižkoch. Registrácia súťažiaceho musí byť platná v čase, keď sa stane výhercom. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane, a to vždy s každým súťažným žrebom a teda platným ústrižkom. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Počas celej doby konania súťaže sa každý súťažiaci môže stať výhercom jednej z hlavných výhier iba 1x.


5. Kontaktovanie výhercov a distribúcia výhry:

 • Výherca okamžitej výhry predloží žreb, zopnutý spolu s dokladom o nákupe, pokladníkovi v danej zúčastnenej predajni a ten mu odovzdá výhru zobrazenú na výhernom žrebe.
 • Výhercovia okamžitej výhry si môžu túto výhru vyzdvihnúť v termíne do 31.1.2019 a v prípade zliav si ich môžu uplatniť do 31.3.2019.
 • Výherca je v prípade týždennej výhry oboznámený o tejto skutočnosti telefonicky prostredníctvom usporiadateľa najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa vyhlásenia výsledkov žrebovania. K oznámeniu o výhre bude použité telefónne číslo, ktoré výherca zadával pri registrácii do súťaže o týždennú výhru. Telefónne číslo bude použité výhradne k informovaniu o prípadnej výhre.
 • Pokiaľ sa usporiadateľovi nepodarí s výhercom spojiť v priebehu 7 kalendárnych dní, výherca stráca nárok na výhru.
 • Za správnosť kontaktných údajov, na základe ktorých bude výherca informovaný o hlavnej výhre, usporiadateľ nezodpovedá. Odovzdanie hlavnej výhry sa uskutoční najneskôr do 30 dní od overenia a zistenia údajov usporiadateľom.
 • Pri odovzdávaní týždennej výhry, ktoré sa uskutoční v termíne po vzájomnej dohode s výhercom týždennej výhry, sa musí výherca preukázať originálom občianskeho preukazu, overovacím kódom a dokladom o kúpe tovaru. V prípade, že sa výherca pri prevzatí výhry nepreukáže občianskym preukazom, overovacím kódom alebo ak sa zistí, že nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, prepadá hlavná výhra usporiadateľovi a usporiadateľ si vyhradzuje právo vylosovať náhradného výhercu hlavnej výhry. Výherca nie je povinný výhru prijať.
 • Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu.
 • Neprevzaté okamžité výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.
 • Usporiadateľ nezodpovedá za chyby, poškodenia či stratu spojenú s dodávkou výhier.
 • Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier.
 • Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu odovzdania výhry výhercovi.
 • Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná.
 • Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Súťažiaci vyplnením registrácie v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytnutých usporiadateľovi za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, kontaktovania výhercu, zverejnenia výhercu a odovzdania výhry, a to v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a v prípade získania hlavnej výhry aj kontaktná adresa.

Účasťou v súťaži vyslovuje súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a berie na vedomie, že usporiadateľ je oprávnený bezplatne zverejniť výhercov hlavnej výhry uverejnením ich mena, začiatočného písmena priezviska a názvu mesta, v ktorom žijú, na svojej webovej stránke a v propagačných materiáloch. Súťažiaci vyplnením registrácie zároveň súhlasí so zverejnením podobizne vo forme fotografie alebo obrazovo-zvukového záznamu na marketingové účely, a to bezplatne na dobu jedného (1) roka od skončenia tejto súťaže.

Súťažiaci týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, svoje osobné údaje poskytol usporiadateľovi dobrovoľne a môže kedykoľvek požiadať o skončenie ich spracovávania, a to bezplatne písomnou formou na adrese usporiadateľa.


7. Všeobecné podmienky:

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier. Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná. V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu, bude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne poistenie. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 € za jednu výhru. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Informácia k zdaneniu výhry a výpočtu odvodov je len orientačná. Pre konkrétne povinnosti pri podávaní daňového priznania ako aj pri výpočte daňovej a odvodovej povinnosti je potrebné kontaktovať svojho daňového poradcu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Usporiadateľ je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže.

Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá.

Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.solivaria.com a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

V Prešove dňa 05.11.2018 spoločnosť Prešov Park, s. r. o


Dnes otvorené

od 6:00 do 20:00

Kompletné otváracie hodiny

kaviareň Patisserie Marcelle

otvorené od 7:00 do 20:00